Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hurmaava Oy:n (y-tunnus 3103954-9) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.

Viimeisin muutos 08.01.2020.

 1. Rekisterinpitäjä                                                       

Yritys: Hurmaava Oy (Hurmaava Hattara)
Sähköpostiosoite: info@hurmaavahattara.fi 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Annu Saari, info@hurmaavahattara.fi

 1. Rekisterin nimi

Hurmaava Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Rekisteröidyt

Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

 • Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
 • Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 • Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyt 

 • Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
 • Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät

Käsittelyn tarkoitus 

 • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito
 • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt

Käsittelyperuste

 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, tietoja tarvitaan sopimusten mukaisten töiden tekemiseen ja laskuttamiseen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 
 1. Rekisteriin tallennettavat tiedot

 Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

TIEDOT & KÄYTTÖTARKOITUS

Nimi
Yksilöinti / yhteydenpito / laskutus

Puhelinnumero
Yhteydenpito

Sähköpostiosoite
Yhteydenpito / laskutus 

Osoite
Käynnit asiakkaan luona, laskutus

HETU
Luottotietojen tarkistaminen, yhteistyö viranomaistahojenkanssa, henkilön tunnistaminen 

 1. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi, osoite, henkilötunnus

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

 1. Käsittelyn kesto

 Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 

 1. Rekisterin suojaus
 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
 • Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Hurmaava Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Espoon kuljetukset vuodelle 2024 ilman kuljetusmaksua. Vähimmäistilaus 100 €. Koskee vain uusia tilauksia.

Uudet karkkibuffet -setit ovat nyt varattavissa. Vuokraa omasi tästä!